SVET ZAVODA

Javni vzgojno-izobraževani zavod Osnovno šolo Simona Gregorčiča Kobarid upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

Svet zavoda odloča o zadevah, za katere je pristojen v skladu z zakonom, Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid in drugimi predpisi, na svojih sejah.

Mandatno obdobje članov traja štiri leta. V svet zavoda so bili izvoljeni oziroma imenovani naslednji člani:

Člani sveta zavoda:

Predstavniki ustanovitelja:

 • Darja Urbančič
 • Darko Smrekar
 • Pavel Sivec (namestnik predsednika)

Predstavniki staršev:

 • Tanja Uršič
 • Boštjan Bobič Zabreščak
 • Katarina Mole
Predstavniki delavcev:

 • Simon Skočir (predsednik)
 • Nada Šturm
 • Lenka Brus
 • Rina Berginc
 • Karmen Ostrožnik