Subvencija prehrane

Staršem ni  treba več oddajati Vlog za uveljavljanje subvencije malic in kosil, razen če družina nima veljavne Odločbe o otroškem dodatku. Šola bo dobila podatke iz Centralnega evidence  in ustrezno znižala višino položnice za malico in kosilo. Še vedno pa je potrebna Prijava na malico oziroma kosilo.

Starše prosimo, da so pozorni na  podatke o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni Odločbi o otroškem dodatku, kajti od tega je odvisno ali imajo otroci subvencionirano malico oziroma kosilo.

Subvencija malice :

Subvencija malice oziroma brezplačna malica pripada tistim učencem,  pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v Odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila :

Sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki začne veljati dne 1.2.2017, širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila. 

Do subvencije kosila v višini cene kosila ( brezplačno kosilo) bodo od 1.2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v Odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

To pomeni, da imajo brezplačno kosilo poleg učencev, ki so jo  že do sedaj imeli,  tudi vsi tisti učenci, ki so imeli do sedaj subvencionirano kosilo v višini 70 % in 40 %  cene kosila.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila kot do sedaj iz Centralne evidence.

Starše prosimo,  da pregledate veljavno Odločbo o otroških dodatkih ( povprečni mesečni dohodek na družinskega člana).  Če vam pripada subvencionirano kosilo in vaš otrok nanj ni prijavljen, pa bi ga želeli prijaviti, kontaktirajte organizatorko šolske prehrane na telefonsko številko: 05 38 99 714.

 

Objavila:  Pjerina  Sovdat, šolska svetovalna delavka