Subvencija prehrane

Staršem ni  treba več oddajati Vlog za uveljavljanje subvencije malic in kosil, razen če družina nima veljavne Odločbe o otroškem dodatku. Šola bo dobila podatke iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja in ustrezno znižala višino položnice za malico in kosilo. Še vedno pa je potrebno na šoli oddati Prijavo na malico oziroma kosilo.

Starše prosimo, da so pozorni na  podatke o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni Odločbi o otroškem dodatku, kajti od tega je odvisno ali imajo otroci subvencionirano malico oziroma kosilo.

Subvencija malice :

Subvencija malice oziroma brezplačna malica pripada tistim učencem,  pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v Odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila :

Do subvencije kosila v višini cene kosila ( brezplačno kosilo) so od 1.2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v Odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Starši naj pregledajo veljavno Odločbo o otroških dodatkih ( podatek o odstotku neto povprečne plače v RS, ki ga ima družina) in prijavijo otroka na prehrano. Če rabite dodatne informacije o prehrani, kontaktirajte organizatorko šolske prehrane na telefonsko številko: 05 38 99 714.

 

Objavila:  Pjerina  Sovdat, šolska svetovalna delavka