NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za 4., 5. in 6. razred v šolskem letu 2024/25

STRAN V PRIPRAVI

Publikacija – Ponudba in predstavitev NEOBVEZNIH izbirnih predmetov_2023/2024

Neobvezni izbirni predmeti v predmetniku osnovne šole predstavljajo tisti del programa, ki ga glede na interese, želje in zmožnosti, učenci izberejo prostovoljno.

Učenci lahko izberejo eno ali dve uri neobveznih izbirnih predmetov na teden. Predmeti se bodo izvajali enkrat tedensko po eno uro, drugi tuji jezik se bo izvajal dve uri  tedensko.

Pri neobveznih izbirnih predmetih bodo učenci ocenjeni, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti.

Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja, torej od 4. do 6. razreda, tuj jezik pa do 9. razreda.

V preglednici na tretji strani te publikacije si lahko ogledate, katere neobvezne izbirne predmete bomo na OŠ Simona Gregorčiča Kobarid v šol. letu 2023/2024 ponudili učencem 4., 5. in 6. razreda ter učencem 4. razreda PŠ Drežnica. Učenci PŠ Smast, PŠ Breginj in PŠ Drežnica se pri neobveznih izbirnih predmetih lahko priključite  učencem na centralni šoli Kobarid. Ker spadajo neobvezni izbirni predmeti v razširjen program, tako kot podaljšano bivanje in interesne dejavnosti, šola ne zagotavlja organiziranih prevozov izven rednih urnikov. Za prevoz na neobvezni izbirni predmet poskrbite starši.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA ZA 7., 8. in 9. razred v šolskem letu 2024/25

Publikacija – Predstavitev NEOBVEZNEGA izbirnega predmeta NEMŠČINA_2023/2024

Neobvezni izbirni predmet učenci izberejo prostovoljno.

Drugi tuji jezik – nemščina se bo izvajal dve uri  tedensko. Pri neobveznih izbirnih predmetih bodo učenci ocenjeni, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI za 7., 8. in 9. razred v šolskem letu 2024/2025

Publikacija – Ponudba in predstavitev obveznih izbirnih predmetov_2024/2025:

https://os-kobarid.splet.arnes.si/files/2024/03/Publikacija-izbirni-predmeti.pdf

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh obveznih izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehniškega sklopa, obvezno pa mora ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike v 9. razredu.

  • Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.
  • Učenci bodo ocenjeni pri vseh izbranih izbirnih predmetih.
  • Obveznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko, le tujemu jeziku sta namenjeni dve uri.
  • Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje Glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih tako, da ne izbere nobenega izbirnega predmeta ali pa izbere le eno uro.
  • O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloči ravnatelj.
  • V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev, razen pri izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije, kjer je zgornja meja 20 otrok.
  • Število učnih skupin je odvisno od števila učencev v 7., 8. in 9. razredu in števila oddelkov v teh razredih. V šolskem letu 2024/25 bomo oblikovali 23 skupin.

Vas, spoštovani starši, prosimo, da pri odločitvi otrokom pomagate, kajti vi ste tisti, ki svoje otroke najbolj poznate. Dodatne informacije in pojasnila o obveznih izbirnih predmetih lahko dobite pri šolski svetovalni delavki.

PONUJENI OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2024/2025:

 DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP

 

PREDMET7.r8.r9.rUčiteljica / učitelj
Verstva in etika Ix  Sandra Poljanec
Verstva in etika II x Sandra Poljanec
Verstva in etika III  xSandra Poljanec
Retorika  xNina Levpušček Melinc
Italijanščina Ix  Sandra Poljanec
Italijanščina II x Sandra Poljanec
Italijanščina III  xSandra Poljanec
Francoščina Ix  Sandra Kozorog- Košuta
Francoščina II x Sandra Kozorog-Košuta
Francoščina III  xSandra Kozorog-Košuta
Etnologija-kulturna dediščina in načini življenja x Katja Pignatari
Likovno snovanje Ix  Manca Mugerli
Likovno snovanje II x Manca Mugerli
Likovno snovanje III  xManca Mugerli
Glasba – Ansambelska igrax  Marjeta R. Rakušček
Zgodovina – Odkrivajmo preteklost mojega krajax  Matic Volarič
Gledališki klub x Nataša Špolad Manfreda

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP

PREDMET7.r8.r9.rUčiteljica / učitelj
Računalništvo – urejanje besedilx  Klavdija Berginc
Računalništvo – multimedija x Klavdija Berginc
Računalništvo – računalniška omrežja  xKlavdija Berginc
Šport za zdravjex  Matjaž Sovdat, Vesna Uršič
Izbrani šport – nogomet, košarka, odbojka x Matjaž Sovdat, Vesna Uršič
Šport za sprostitev  xMatjaž Sovdat, Vesna Uršič
Obdelava gradiv – Lesx  Andreja Štrukelj
Sodobna priprava hranex  Martina Furlani Sovdat
Načini prehranjevanja  xMartina Furlani Sovdat

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2024/2025 bodo objavljeni v mesecu aprilu 2024.

(Skupno 3.766 obiskov, današnjih obiskov 1)