NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA  V 6. IN 9. RAZREDU – šolsko leto 2017/2018

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek preverjanja znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Temeljni cilj NPZ  je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 9. razreda, od  šolskega leta  2013/2014  pa tudi za vse učence 6. razreda. Učencem se k nacionalnemu preverjanju znanja ni treba prijavljati, ker to uredi šola.

  • Preverjanje je samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 minut.
  • Preverjanje se izvede v enem roku, praviloma v maju tekočega leta, naknadnega roka ni.
  • Šola ob koncu šolskega leta učence pisno obvesti o dosežkih pri NPZ-ju z obvestilom, ki je priloga k spričevalu.

Ob koncu drugega obdobja (v 6.razredu)  se preverja znanje iz:

  • matematike,
  • slovenščine,
  • tujega jezika- angleščine.

Ob koncu tretjega obdobja (v 9.razredu)  se preverja znanje iz:

  • slovenščine,
  • matematike,
  • tretjega predmeta, ki ga  določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda , v šolskem letu 2017/18 je za našo šolo izbrana GLASBENA UMETNOST.

Učenci preizkuse rešujejo v papirnati obliki, naloge so zaščitene s šiframi,  vrednotenje pa opravljajo učitelji elektronsko  s pomočjo računalniškega programa.  Tudi vpogledi v ovrednotene naloge in poizvedbe potekajo  elektronsko. O tem bodo učenci in starši sproti obveščeni.

Koledar aktivnosti za 6. in 9. razred:

DATUM AKTIVNOST 6. r 9.r
1. september 2017 Objava sklepa o izboru  predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda. +
4. maj  2018-petek NPZ iz slovenščine + +
7. maj  2018- ponedeljek NPZ iz matematike + +
9. maj 2018- sreda NPZ iz tretjega predmeta +
9 maj 2018- sreda NPZ iz tujega jezika- angleščine +
 29.maj 2018-torek Seznanitev učencev z dosežki +
 29.5., 30.5., 31.5. 2018 Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili. +
 5.6.2018 Seznanitev učencev z dosežki +
 5.6.,6.6.,7.6. 2018 Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili. +
15. junij 2018 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ +
21. junij 2018 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ +

 

Podroben opis načina opravljanja nacionalnega preverjanja znanja je objavljen  v NAVODILIH ZA IZVEDBO NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA V OSNOVNI ŠOLI, ki so objavljena na spletnih straneh Državnega izpitnega centra:
www.ric.si (razdelek Nacionalno preverjanje znanja- Informacije za učence in starše).

Podroben koledar nacionalnega preverjanja znanja za šolsko leto 2017/2018 se nahaja na povezavi TUKAJ.

Za vse informacije se obrnite na Pjerino Sovdat, koordinatorico nacionalnega preverjanja znanja naše šole.

Objavila: Pjerina Sovdat, šolska svetovalna delavka