OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

PUBLIKACIJA o ponujenih izbirnih predmetih v 7., 8. in 9.r za šolsko leto 2017/18

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh obveznih izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehniškega sklopa, obvezno pa mora ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike v 9. razredu.

  • Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši
  • Učenci bodo ocenjeni pri vseh izbranih izbirnih predmetih.
  • Obveznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko, le tujemu jeziku sta namenjeni dve uri.
  • Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih tako, da ne izbere nobenega izbirnega predmeta ali pa izbere le eno uro.
  • O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloči ravnatelj.
  • V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev, razen pri izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije, kjer je zgornja meja 20 otrok.
  • Največje možno število učnih skupin je odvisno od števila učencev v 7., 8. in 9. razredu. Glede na to nam v šolskem letu 2017/2018 pripada 15  skupin obveznih izbirnih predmetov.

Vas, spoštovani starši, prosimo, da pri odločitvi otrokom pomagate, kajti Vi ste tisti, ki svoje otroke najbolj poznate. Dodatne informacije in pojasnila o obveznih izbirnih predmetih, lahko dobite pri šolski svetovalni delavki.

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP

PREDMET RAZRED UČITELJ/ICA
FRANCOŠČINA II, FRANCOŠČINA III  8. , 9. razred SANDRA KOZOROG KOŠUTA
ITALIJANŠČINA II 8. razred NATAŠA ŠPOLAD MANFREDA
ITALIJANŠČINA III 9. razred NATAŠA ŠPOLAD MANFREDA
RETORIKA 9. razred BOŽICA ŠPOLAD ŽUBER
LIKOVNO SNOVANJE I 7. razred PETRA ŠKRJANC
LIKOVNO SNOVANJE III 9. razred PETRA ŠKRJANC
GLEDALIŠKI KLUB 7.,8.,9. razred NATAŠA ŠPOLAD MANFREDA

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP

PREDMET RAZRED UČITELJ/ICA
RAČUNALNIŠTVO-UREJANJE BESEDIL 7. razred SIMON SKOČIR
RAČUNALNIŠTVO-MULTIMEDIJA 8. razred SIMON SKOČIR
RAČUNALNIŠTVO-RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 9. razred SIMON SKOČIR
ŠPORT ZA ZDRAVJE 7. razred

VESNA URŠIČ,

MATJAŽ SOVDAT

IZBRANI ŠPORT-NOGOMET/ODBOJKA 8. razred MATJAŽ SOVDAT
ŠPORT ZA SPROSTITEV 9. razred MATJAŽ SOVDAT
SODOBNA PRIPRAVA HRANE 8. razred MARICA BENKO
NAČINI PREHRANJEVANJA 9. razred MARICA BENKO

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

PREDMET RAZRED UČITELJ/ICA
UMETNOST 4., 5., 6. razred IRENA STERGAR
TEHNIKA 4., 5., 6. razred BOJANA BASKAR
ITALIJANŠČINA 4., 5., 6. razred NATAŠA ŠPOLAD MANFREDA