OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

PUBLIKACIJA o ponujenih izbirnih predmetih v 7., 8. in 9.r za šolsko leto 2017/18

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh obveznih izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehniškega sklopa, obvezno pa mora ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike v 9. razredu.

  • Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši
  • Učenci bodo ocenjeni pri vseh izbranih izbirnih predmetih.
  • Obveznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko, le tujemu jeziku sta namenjeni dve uri.
  • Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih tako, da ne izbere nobenega izbirnega predmeta ali pa izbere le eno uro.
  • O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloči ravnatelj.
  • V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev, razen pri izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije, kjer je zgornja meja 20 otrok.
  • Največje možno število učnih skupin je odvisno od števila učencev v 7., 8. in 9. razredu. Glede na to nam v šolskem letu 2017/2018 pripada 15  skupin obveznih izbirnih predmetov.

Vas, spoštovani starši, prosimo, da pri odločitvi otrokom pomagate, kajti Vi ste tisti, ki svoje otroke najbolj poznate. Dodatne informacije in pojasnila o obveznih izbirnih predmetih, lahko dobite pri šolski svetovalni delavki.

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI SKLOP

PREDMET RAZRED UČITELJ/ICA
FRANCOŠČINA II, FRANCOŠČINA III  8. , 9. razred SANDRA KOZOROG KOŠUTA
ITALIJANŠČINA II 8. razred NATAŠA ŠPOLAD MANFREDA
ITALIJANŠČINA III 9. razred NATAŠA ŠPOLAD MANFREDA
RETORIKA 9. razred BOŽICA ŠPOLAD ŽUBER
LIKOVNO SNOVANJE I 7. razred PETRA ŠKRJANC
LIKOVNO SNOVANJE III 9. razred PETRA ŠKRJANC
GLEDALIŠKI KLUB 7.,8.,9. razred NATAŠA ŠPOLAD MANFREDA

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI SKLOP

PREDMET RAZRED UČITELJ/ICA
RAČUNALNIŠTVO-UREJANJE BESEDIL 7. razred KLAVDIJA BERGINC
RAČUNALNIŠTVO-MULTIMEDIJA 8. razred KLAVDIJA BERGINC
RAČUNALNIŠTVO-RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 9. razred KLAVDIJA BERGINC
ŠPORT ZA ZDRAVJE 7. razred

VESNA URŠIČ,

MATJAŽ SOVDAT

IZBRANI ŠPORT-NOGOMET/ODBOJKA 8. razred MATJAŽ SOVDAT
ŠPORT ZA SPROSTITEV 9. razred MATJAŽ SOVDAT
SODOBNA PRIPRAVA HRANE 8. razred MARICA BENKO, nad. NADJA REJEC
NAČINI PREHRANJEVANJA 9. razred MARICA BENKO, nad. NADJA REJEC

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

PREDMET RAZRED UČITELJ/ICA
UMETNOST 4., 5., 6. razred IRENA STERGAR
TEHNIKA 4., 5., 6. razred BOJANA BASKAR
ITALIJANŠČINA 4., 5., 6. razred NATAŠA ŠPOLAD MANFREDA