Je organ, kjer lahko starši organizirano uresničujejo svoje interese. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, pa tudi njegovega namestnika, ki ga starši izvolijo na prvem srečanju s starši, roditeljskem sestanku, posameznega razreda in oddelka v tekočem šolskem letu. Predstavniki podružničnih šol so pridruženi matični šoli.

Cilj Sveta staršev Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid je, da s predlogi in dejanji pomagamo pri izboljšanju kakovosti izobraževanja naših otrok, kvalitetnejši vzgoji ter varnosti otrok v šoli ter na poti do nje.

Svet staršev ima sledeče naloge in pristojnosti:

  • voli predstavnike staršev v svet šole in Šolski sklad ter druge organe in organizacije, ki zastopajo interese staršev,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu (LDN),
  • opredeli način in zagotovi posredovanje informacij o svojem delu in delu šole staršem v oddelkih,
  • opredeli način in omogoči zbiranje pobud, predlogov in pritožb staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom in organizacijo dela šole, ter jih obravnava,
  • oblikuje mnenja in pobude, ki ga posredujejo predstavniki staršev v svet šole ter druge organe in organizacije, ki zastopajo interese staršev,
  • obravnava poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki in organizaciji dela šole,
  • obravnava poročila, ki jih svetu posredujejo predstavniki staršev v svetu šole ter v drugih organih in organizacijah, ki zastopajo interese staršev,
  • predlaga nadstandardne storitve in poda mnenje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sprejema spremembe Poslovnika o delu Sveta staršev Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid in
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev se praviloma sestaja trikrat letno na redni seji oz po potrebi se lahko skliče tudi korespondenčna seja.

Svet staršev Osnovne šole Simona Gregorčiča Kobarid je član Aktiva svetov staršev zgornje severnoprimorskih OŠ , ki je del  Zveze aktivov svetov staršev Slovenije.

logo_ZASSS                   

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV v šol.letu 2018/19

 

RAZRED IME IN PRIIMEK STARŠA
1a Kristina Kragelj
1b Leon Četrtič
2a Valentina Urbančič
2b Katarina Mole
3a Dejan Luzar
4a Tanja Mašera
5a Katja Černuta
5b David Ivančič
6a Jože Lavrenčič
6b Marjeta Uršič Fratina
7a Bernarda Jarc
8a Peter Kanalec
8b Sanja Jurada Koren
9a Vasja Obid
PŠ Breginj – 12 Miranda  Lesjak
PŠ Breginj – 34 Petra Rukše
PŠ Smast -12 Mojca Kalčič
PŠ Smast -34 Katja Bajt
PŠ Drežnica -12 Veronika Leban
PŠ Drežnica -34 Jerneja Berginc

POSLOVNIK O DELU SVETA STARŠEV     Arhiv E-novic

Zavedamo se, da so starši in njihovi otroci naši najpomembnejši partnerji, ki nam omogočajo delo ter »držijo ogledalo« našemu delovanju. Prepričani smo, da bomo lahko večino stvari skupaj uspešno rešili.

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV ŠOL.L. 2018/19:

Zapisnik 1. korespondenčne seje

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Poročilo o delovanju SS v šol. l. 2017/18

Poročilo o delovanju UO šolskega sklada za leto 2017

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV ŠOL. L. 2017/2018:

Zapisnik 1.redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV ŠOL. L. 2016/2017:

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

Zapisnik 4. redne seje

Svoje pobude in vprašanja za Svet staršev lahko naslovite na: svet.starsev(at)os-kobarid.si

(Skupno 370 obiskov, današnjih obiskov 1)